การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2567

สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ของ สาขาวิชาดนตรีศึกษา พรัอมพบปะอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา             แนะนำบริบทแนวทางการเรียนของหลักสูตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่ส่งบุตรหลานมาเรียน

ความคิดเห็น