ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

[ Center for Democratic Development Buriram Rajabhat University ]

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง  ตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ส่งเสริมการตรวจสอบการเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การขยายและพัฒนาเครือข่ายให้เข้ามาช่วยเหลือการเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดขึ้นกับประชาชน ตลอดจนทำหน้าที่พลเมืองดีพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง ของผู้อื่น ของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ด้วยวิถีทางระบอบประชาธิปไตย และดำเนินการอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 จึงประกาศตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคาร 6 ชั้น 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร

(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

https://pa.bru.ac.th/2023/03/23/dpc_bru66/

กกต. กลาง ตรวจเยี่ยม ศส.ปชต.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น