1. Home
 2. สมาชิก

สมาชิก

remove all

Members directory

 • active 1 day, 1 hour ago

  นางสาวกรรณิการ์ ​กกไธสง - "ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC TEST รอบที่ 1-4 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"View

 • active 2 days, 19 hours ago

  พิชิต วันดี - "17 พฤษภาคม 2563 อบรมออนไลน์ โครงการ “พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา Digital Literacy Certification Certificate (IC3)"View

 • active 3 days, 23 hours ago

  สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ - "เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563"View

 • active 4 days, 10 hours ago

  ณปภัช วรรณตรง

 • active 4 days, 23 hours ago

  ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ - "ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและสมรรถนะทางวิชา ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 5 days, 13 hours ago

  สุพัทรา แตงทับทิม - "วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนของผู้สูงวัย ในกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช […]"View

 • active 5 days, 18 hours ago

  จุฑามาศ พรหมทอง - "อาจารย์จุฑามาศ พรหมทองเข้าร่วมรับการประมินประกันคุณภาพหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Complex ชั้น 2"View

 • active 5 days, 18 hours ago

  Kittikorn Huadsri - "14ก.พ.63วันราชภัฏ"View

 • active 6 days, 12 hours ago

  จงกล ศิริประภา - "14-15 กันยายน 2562 ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ในการถ่ายทำภาพนิ่งและ VTR เปิดตัวการประกวด ดาว เดือน และดาวเคียงเดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 6 days, 23 hours ago

  พรพรรณ แสงแก้ว - "สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง การเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางพระราชดำริ"View

 • active 1 week ago

  ชนัดดา รัตนา - "ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประกันคุณภาพของสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 "View

 • active 1 week, 1 day ago

  วิศรุต ศรีแก้ว - "วันที่​ 29​ กรกฎาคม​ 2563 เข้าร่วม​การอบรม​โครงการ​ “โครงการ​ผลิตตำราเพื่อ​ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ณ​ ห้องประชุม​ทานตะวัน​ อาคาร​12​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​"View