1. Home
 2. สมาชิก

สมาชิก

remove all

Members directory

 • active 1 day ago

  สุดารัตน์ ปีนะภา - "12 พย 63 รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร"View

 • active 1 day, 23 hours ago

  สุวิมล ชูสุวรรณ - "วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมเชียร์นักวิ่งจากหลายๆที่ ในงาน Buriram Marathon 2022 ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้จัดธีมภูเขาไฟ ในงานมีการตรวจ ATK กองเชียร์และอาจารย์ทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน สวมใส่แมสตลอดเวลา ใ […]"View

 • active 2 days, 13 hours ago

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา - "บทเรียนออนไลน์ รายวิชา การศึกษางานอุตสาหกรรม"View

 • active 3 days, 18 hours ago

  ชนัดดา รัตนา - "ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประกันคุณภาพของสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 "View

 • active 3 days, 20 hours ago

  ผศ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง - "สวัสดีวันศุกร์"View

 • active 3 days, 22 hours ago

  ปฎิมา จันทร์นวล - "เสนอชื่อเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ (ก.อ.ม.) และเลือกผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน​และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน​ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจริ […]"View

 • active 6 days, 2 hours ago

  เก่ง จันทร์นวล

 • active 1 week ago

  รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยเสนอ ตรีวิเศษ - "วันอาิทตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยากรอบรมการแต่งคำประพันธ์ และการอ่านทำนองเสนาะแก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์"View

 • active 1 week, 4 days ago

  กนิษฐา จอดนอก - "ตารางสอนปีการศึกษา 2563/2 และปีการศึกษา 2564/1"View

 • active 1 week, 5 days ago

  เฉลิมชัย โสสุทธิ์ - "กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนเข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ของกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 12 มกราคม 2565"View

 • active 2 weeks, 4 days ago

  สุพัทรา แตงทับทิม - "เข้าร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์"View

 • active 2 weeks, 5 days ago

  พิชิต วันดี

 • active 3 weeks ago

  นิธินันท์ มาตา - "โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ที่ได้ให้ความรู้แก่นั […]"View

 • active 3 weeks, 6 days ago

  ผศ.ดร. ศรัญญา มณีทอง - "28 ธันวาคม 2564 ร่วมงานปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์"View

 • active 3 weeks, 6 days ago

  ปิยะวัฒน์ ลือโสภา - "สวัสดีปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์2564"View

 • active 3 weeks, 6 days ago

  สุวรรณา จันคนา - "วิทยากรอบรมนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม หัวข้อ การทดสอบความเป็นกรดเบส และการหาช่วง pH ของสาร วันที่ 26 ธันวาคม 2564"View

 • active 4 weeks ago

  ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ - "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี พ.ศ.2564 พระสงฆ์จำนวน 9 รูปในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าลาน […]"View

 • active 4 weeks, 1 day ago

  บัวลอย จันผกา - "ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพระราชดำริ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (23 ธ.ค.64)"View

 • active 4 weeks, 1 day ago

  กมลรัตน์ สมใจ - "8 พฤษภาคม 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการ การทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ"View