1. Home
 2. สมาชิก

สมาชิก

remove all

Members directory

Viewing members of the type: สายวิชาการ

 • active 17 hours, 26 minutes ago

  สุวิมล ชูสุวรรณ - "๓ ธันวา ๖๔ ลงพื้นที่ โครงการ U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยได้ความร่วมมือจ่กท่านปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้นำลูกบ้านให้ช่วยกันทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้าน"View

 • active 20 hours, 10 minutes ago

  ปิยะวัฒน์ ลือโสภา - "3/12/64 แลกเปลี่ยนให้ความรู้พี่ๆ อสม. ต.สามแวง อ.ห้วยราช โครงการ ชีวิตวิถีใหม่ ในช่วงโควิด19 ยุทธฯ มหาวิทยาลัย"View

 • active 20 hours, 27 minutes ago

  ชนัดดา รัตนา - "ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประกันคุณภาพของสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 "View

 • active 1 day, 2 hours ago

  รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ - "การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาฯ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562"View

 • active 1 day, 4 hours ago

  สุวรรณา จันคนา - "เข้าร่วมงานสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์"View

 • active 2 days, 6 hours ago

  เฉลิมชัย โสสุทธิ์ - "ประชุมชี้แจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 2 days, 16 hours ago

  รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยเสนอ ตรีวิเศษ - "วันอาิทตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยากรอบรมการแต่งคำประพันธ์ และการอ่านทำนองเสนาะแก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์"View

 • active 2 days, 17 hours ago

  วิริญรัชญ์ สื่อออก - "17 พฤษภาคม 2564 เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (ครั้งที่ 1)”"View

 • active 2 days, 22 hours ago

  ยุพาวดี อาจหาญ

 • active 2 days, 23 hours ago

  สำคัญ ฮ่อบรรทัด - "ร่วมประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564"View

 • active 5 days, 4 hours ago

  พัชนี กุลฑานันท์ - "คําสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๓๖๙ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกํากับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยระดับคณะครุศาสตร์ ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี […]"View

 • active 5 days, 6 hours ago

  สุดารัตน์ ปีนะภา - "12 พย 63 รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร"View

 • active 1 week ago

  อุกฤษฎ์ นาจำปา - "การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา” โรงเรียนกระสังพิทยาคม"View

 • active 1 week ago

  วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม - "รับสมัครนักศึกษาเก็บข้อมูลชุมชน วันละ 600 บาท ระยะเวลา 10 วัน ถ้ามีคนสมัครเยอะ ผมขออนุญาตแบ่ง จำนวนวันนะครับ เผื่อกระจายรายได้ให้นักศึกษาทุกคน แต่ถ้ามีจำนวนมากเกินจัดการได้ ผมก็ขอนุญาตกำหนดคนตามความเหมาะสมนะค […]"View

 • active 1 week, 2 days ago

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด - "ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิง ปฏิบัติการให้กับ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร (กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเคมี) 15 พ.ย.64"View

 • active 1 week, 2 days ago

  พิชิต วันดี - "12 พฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมในโครงก […]"View

 • active 1 week, 2 days ago

  ผศ.ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ - "20-22 ธันวาคม 2562 ประชุมชี […]"View

 • active 1 week, 3 days ago

  สถิตรัตน์ รอดอารี - "แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562"View