1. Home
 2. สมาชิก

สมาชิก

remove all

Members directory

Viewing members of the type: สายวิชาการ

 • active 5 hours, 24 minutes ago

  ชนัดดา รัตนา - "ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจประกันคุณภาพของสำนักงานบริการวิชาการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 "View

 • active 3 days, 2 hours ago

  พิชิต วันดี - "17 พฤษภาคม 2563 อบรมออนไลน์ โครงการ “พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา Digital Literacy Certification Certificate (IC3)"View

 • active 4 days, 5 hours ago

  สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ - "เข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563"View

 • active 4 days, 16 hours ago

  ณปภัช วรรณตรง

 • active 5 days, 5 hours ago

  ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ - "ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและสมรรถนะทางวิชา ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 5 days, 20 hours ago

  สุพัทรา แตงทับทิม - "วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนของผู้สูงวัย ในกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช […]"View

 • active 6 days ago

  จุฑามาศ พรหมทอง - "อาจารย์จุฑามาศ พรหมทองเข้าร่วมรับการประมินประกันคุณภาพหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Complex ชั้น 2"View

 • active 6 days, 1 hour ago

  Kittikorn Huadsri - "14ก.พ.63วันราชภัฏ"View

 • active 6 days, 19 hours ago

  จงกล ศิริประภา - "14-15 กันยายน 2562 ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ในการถ่ายทำภาพนิ่งและ VTR เปิดตัวการประกวด ดาว เดือน และดาวเคียงเดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 1 week, 2 days ago

  วิศรุต ศรีแก้ว - "วันที่​ 29​ กรกฎาคม​ 2563 เข้าร่วม​การอบรม​โครงการ​ “โครงการ​ผลิตตำราเพื่อ​ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ณ​ ห้องประชุม​ทานตะวัน​ อาคาร​12​ คณะ​วิทยา​ศาสตร์​"View

 • active 2 weeks ago

  กิตติคุณ บุญเกตุ - "เข้าร่วมทำบุญตักบาตร โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563"View

 • active 2 weeks ago

  พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ - "อบรมการหาคุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม B-index ,Evana และ Exel ณ ห้องประชุมสิิวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"View

 • active 2 weeks ago

  สุวรรณา จันคนา - "เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563"View

 • active 2 weeks, 1 day ago

  สายฝน อุไร