1. Home
  2. กิจกรรม
  3. การพัฒนาตนเอง

หมวดหมู่: การพัฒนาตนเอง

  • เข้าร่วมประชุม/สัมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในระดับประเทศ
  • เข้าร่วมประชุม/สัมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในระดับนานาชาติ หรือต่างประเทศ
  • เข้าร่วมประชุมสัมนาหรืออบรมตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา/ตรงตามตำแหน่งบริหารที่รับผิดชอบ