ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในโครงการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือ ในรอบ เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับอาจารย์ และเวลา 13.00-16.00 น. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

ความคิดเห็น