ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 “ก้าวแรกสู่การเป็นครู ครูมืออาชีพ”
14 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมี อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประกอบด้วย

-พิธีตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนักศึกษาใหม่
-พิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยคณบดีคณะครุศาสตร์
-กิจกรรมแนะนำคณะครุศาสตร์ วิชาชีพครู กลุ่มวิชา และสาขาวิชา
-กิจกรรมแนะนำระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิหน้าที่ของนักศึกษา
-กิจกรรมแนะนำสโสมรนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์
-กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่

ความคิดเห็น