วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น