วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น