อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น