วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00-17.00 น. คณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกลุ่มย่อยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 -2564

ความคิดเห็น