ผู้วิจัย

ผศ.ดร.เทพพร และดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

บทคัดย่อ

รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

ความคิดเห็น