ผู้วิจัย

เทพพร โลมารักษ์

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มผ่านกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณและทักษะการโค้ดดิ้ง ผู้ดำเนินการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ ที่ปรึกษา - หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ ปีวิจัยสมบูรณ์ พ.ศ. 2565 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (2) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มผ่านกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณและทักษะการโค้ดดิ้ง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ (3) ศึกษาทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและการคิดเชิงคำนวณและการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคะแนนการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางสะเต็มผ่านกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณและทักษะการโค้ดดิ้ง ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังจากกิจกรรมสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 (คะแนนเฉลี่ยผลต่าง = 2.466) และ (3) ทัศนคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มของครูวิทยาศาสตร์ระบุว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจในทุกด้านของการประเมิน คำสำคัญ: กิจกรรมสะเต็มศึกษา ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงคำนวณ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โค้ดดิ้ง

การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มผ่านกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณและทักษะการโค้ดดิ้ง (A Development of Pre-service Science Teachers’ Competenc on STEM Learning Approach through Computational Thinking and Coding Activities)

ผศ.ดร.เทพพร  โลมารักษ์

โครงงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบ

doc 1Cover

ขนาดไฟล์ 396 KB | จำนวนดาวน์โหลด 98 ครั้ง

doc 2Abstract

ขนาดไฟล์ 22 KB | จำนวนดาวน์โหลด 70 ครั้ง

doc 3กิตติกรรมประกาศ

ขนาดไฟล์ 20 KB | จำนวนดาวน์โหลด 68 ครั้ง

doc 4สารบัญ

ขนาดไฟล์ 28 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

doc บทที่1-5 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้ STEM

ขนาดไฟล์ 954 KB | จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง

ความคิดเห็น