ในระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2565 ได้จัดทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบออนไลน์ ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับหน่วยงานที่นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ จากการพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆ นักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานในเรื่องการทำงาน และการมีจิตอาสาของนักศึกษา และนอกจากนี้หน่วยงานยังให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาการจัดการต้องขอขอบคุณบุคลากรและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและถ่ายทอดข้อมูลและทักษะต่างๆ ให้กับนักศึกษา ถือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 

ความคิดเห็น