16 มีนาคม 2565 เข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้สู่แนวการปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการสังคมและงานวิจัย ณ ห้องประชุม อาคาร 19 ชั้ น 2

ความคิดเห็น