วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้เข้าพบนักศึกษานาฎศิลป์ ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาร่วมกับ อ.นพรัตน์ บรรณาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์ ได้พูดคุยและแนะนำนักศึกษาในเรื่องต่างๆ

ความคิดเห็น