หน่วยงานการอ้างอิง

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “วิศวกรสังคมสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น