ผู้วิจัย

Pattaranun Thuadaij

บทคัดย่อ

This work was aimed to produce silica from sugarcane bagasse ash by using sodium hydroxide solutions at various concentrations of 2.0, 2.5 and 3.0 M, respectively by refluxing method and characterized their characterizations. The result from that 2.5 M NaOH is an optimum concentration. The condition can be produced silica from sugarcane bagasse about 55 %. Silica powder was characterized using infrared spectra data supports and shown that the hydrogen bonded silanol group and the siloxane groups are main interactions in silica powder. The morphology of silica was analyzed by scanning electron microscope (SEM). The results showed that the produced silica powder were agglomerate particle with dimension of 100 nm with specific surface area of 120 m2 g-1. The silica powder composed of amorphous structure when investigated characterization by using X-ray diffraction technique.

หน่วยงานการอ้างอิง

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf Production and Characterization of Silica Powder from Sugarcane Bagasse Ash

ขนาดไฟล์ 408 KB | จำนวนดาวน์โหลด 584 ครั้ง

ความคิดเห็น