วันที่ 19 มีนาคม 2564  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ มีโอกาศได้นำเสนอผลงานในโครงการสร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี  ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์

  1. สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
  3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
  4. สร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมที่มีความสามารถในการ บูรณาการศาสตรสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

ความคิดเห็น