โครงการอบรมระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การอบรมได้ปรับรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นเพิ่มพูนทักษะมาตรฐานการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงจำเป็นต้องมีการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การใช้ระบบบริการการศึกษา และการให้งานระบบ e-learning รวมถึง Google Application ต่าง ๆ โดยในปีการศึกษาที่ 2563 มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนนักศึกษาปี 1 ทั้งสิ้น 3,001 คน

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงพบปัญหาในอุปกรณ์ในการอบรมของนักศึกษาซึ่งพบว่าส่วนมากใช้มือถือในการเข้าร่วมการอบรม จึงทำให้การอบรมมีความล่าช้าทำให้กินเวลาไปยังรุ่นต่อไป

 

ความคิดเห็น