จากที่ทีมงานU2Tตำบลกลันทาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ขึ้นภายใต้สมาชิกจาก 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่2 และ หมู่ที่8 ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการพัฒนา แปรรูปสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และทั่วไปของไทย คือ มะกรูด เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์เดิมมีอยู่แล้วคือการทำน้ำยาอเนกประสค์จากมะกรูดหมัก และน้ำยาล้างจาน ซึ่งจากการประเมินความพร้อมที่จะจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลาย พบว่า ยังจุดอ่อนที่สำคัญคือ การไม่มีฟอง ของน้ำยาล้างจาน และบรรจุภัณฑ์และฉลากที่ไม่เป็นที่สนใจ ทำให้การจำหน่ายอยู่ในวงจำกัด ทีมงานจึงได้จัดการประชุมเพิ่มเติมองค์ความรู้และช่วยเหลือ แนะนำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ ทำใหเปัจจุบัน สินค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า100% 

ผลจากการพัฒนาพบว่าผลิตภัณฑ์นำ้ยาล้างจานออร์แกนิกส์  มีความพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดการจำหน่าย ทีมงานU2Tจึงได้จัดโรงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขายออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา โดยมีนายสมหมาย ต้นจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และอาจารย์สุริสา มุ่งดี ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

ความคิดเห็น