หน่วยงานการอ้างอิง

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4”(4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference: RUNIRAC IV) ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น