บทคัดย่อ จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ แต่ยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและขาดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะนําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพรรณไม้น้ํา นก และคุณภาพน้ําในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ํา
ห้วยตลาดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําสนามบิน ผลการศึกษาคุณภาพน้ําในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ํา
สนามบินและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาด พบว่า การนําไฟฟ้ามีค่าระหว่าง 155-481 ไมโครซีเมนต์
ต่อเซนติเมตร อุณหภูมิน้ํา 28-31 องศาเซลเซียส ของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด 101-289 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอช
5.95-8.61 และ ออกซิเจนละลายน้ํา 5.35–8.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 2 ผลการศึกษาพรรณไม้น้ําในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาด สํารวจพบจํานวนทั้งสิ้น
22 ชนิด จําแนกเป็นพืชใต้น้ํา ได้แก่ ดีปลีน้ําและสาหร่ายหางกระรอก พืชโผล่เหนือน้ํา ได้แก่ ตาลปัตรฤาษี
บัวเผื่อน บัวหลวง บัวบา บัวสาย เอื้องเพ็ดม้า พืชลอยน้ํา ได้แก่ ผักบุ้ง ผักตบชวาไทย ผักกระเฉดน้ํา แพงพวยน้ํา
พืชชายน้ํา ได้แก่ กกตุ้มหู กกเล็ก กกสามเหลี่ยม กกสามเหลี่ยมเล็ก ขาเขียด เทียนนา ธูปฤาษี ไมยราพยักษ์
แห้วทรงกระเทียมและหญ้าหนวดแมว นกที่สํารวจในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น
57 ชนิด และชนิดที่พบมากได้แก่ นางแอ่นบ้าน ยางควาย ยางเปีย ยางโทนใหญ่ กาน้ําเล็ก พิราบป่า และกระจอก
ตาล สําหรับพรรณไม้น้ําในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําสนามบิน สํารวจพบทั้งสิ้น 25 ชนิด จําแนกเป็นพืชใต้น้ํา
ได้แก่ สันตะวาใบพาย พืชโผล่เหนือน้ํา ได้แก่ ตาลปัตรฤาษี บัวบา บัวเผื่อน บัวสายและเอื้องเพ็ดม้า พืชลอยน้ํา
ได้แก่ จอกหูหนู ผักตบชวา ผักตบไทย โสนคางคก แหนเป็ดเล็ก และพืชชายน้ํา ได้แก่ กูดดิน ผักแว่น กกทราย
เทียนนา บัวบก ผักแขยง ผักเป็ดน้ํา ผักปราบใบแคบ หญ้าขน ไมยราพยักษ์ หญ้าไซ แห้วทรงกระเทียม
หญ้าใบคมและหญ้าปล้อง นกที่สํารวจพบ มีจํานวนทั้งสิ้น 73 ชนิด และชนิดที่พบมาก ได้แก่ นกเป็ดแดง ยางควาย
ปากห่าง แขวก เป็ดลาย ยางเปีย ทะเลขาแดงธรรมดา กระติ๊ดแดง ยางโทนน้อย กาน้ําเล็ก ชายเลนน้ําจืด กระจอก
ตาล ยางโทนใหญ่ นางนวลแกลบดําปีกขาว กระติ๊ดขี้หมู และยางกรอกพันธุ์จีน การวิจัยนี้สรุปได้ว่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าอ่างเก็บน้ําสนามบินมีความหลากหลายของชนิดพรรณไม้น้ําและนกมากกว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ํา
ห้วยตลาด

อ่านฉบับเต็ม ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำและนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ความคิดเห็น