เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทผู้บริหารยุทธศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารองค์กร โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น