เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

ความคิดเห็น