เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมาคมวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ความคิดเห็น