ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกวดวิชา กรณีศึกษา โรงเรียนโกลบอลอาร์ต สาขาบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน กรณีศึกษา โรงเรียนโกลบอลอาร์ต สาขาบุรีรัมย์ มีวิธีการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล และใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบ มีการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพีร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ในการตกแต่งโปรแกรมให้สวยงามและเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิมที่ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน, ยากต่อการค้นหา และเก็บรักษา  ทำให้ได้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) ส่วนนำเสนอ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามาดูเว็บไซต์ของทางโรงเรียนได้ และสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบในส่วนของตนได้ 2) ส่วนของผู้ปกครอง เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะสามารถ แก้ไขรหัสผ่าน ดูประวัติการเรียนและข้อมูลพฤติกรรมการเรียน และดูจำนวนคอร์สคงเหลือในแต่ละรายวิชา 3) ส่วนของครู เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะสามารถ แก้ไขรหัสผ่าน เช็คชื่อและประเมินพฤติกรรมการเรียน ดูประวัติการสอน ดูตารางสอน ดูข้อมูลนักเรียน และดูประวัติการเรียนของนักเรียนที่สอน และ4) ส่วนของเจ้าของโรงเรียน เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะสามารถ แก้ไขรหัสผ่าน จัดการข้อมูลพื้นฐาน ทำรายการสมัครเรียน ทำรายการชำระค่าเรียน จัดการหน้าเว็บไซต์ และการออกรายงาน ซึ่งการทำงานของระบบนั้นจะช่วยให้การบริหารจัดการงานภายในโรงเรียนมีความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจำนวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ไฟล์แนบ

pdf ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 418 ครั้ง

ความคิดเห็น