ผู้วิจัย

อรรถพล ลาดศรีลา ณปภัช วรรณตรง วราวุธ จอสูงเนิน

บทคัดย่อ

โครงงานระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้ในการจัดการการรับออเดอร์จากลูกค้า การบันทึกข้อมูลการสั่งออเดอร์ ข้อมูลการชำระเงิน โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาทำรายการกับทางร้านอย่างเป็นระบบ มีการใช้ Barcode Reader ในการรับออเดอร์จากลูกค้าเพื่อการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปออกรายงานต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ PHPstorm, XAMPP และใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ PHP, HTML, CSS, Laravel framework จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จำนวน 5 คน ผลสรุปจากการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต มีค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

บรรณานุกรม

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2560). ธุรกิจไทยกับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://marketeer.co.th/archives/84246. (วันที่สืบค้น : 1 เมษายน 2560) นวพัทธ์ กีรติวรนันท์. (2550). การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. พรรณธิดา จำปาแดง, สุภาวดี พิมพ์สวัสดิ์ และอดิชาติ ส่งเสริม. (2550). ภาคนิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. เลิศศักดิ์ บุญจง, ศักดิ์ดา กุลเกลี้ยง และสมคิด วิชางาม. (2550). การพัฒนาโปรแกรมระบบงานร้านขายวัสดุก่อสร้าง. ภาคนิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. . วรปภา อารีราษฎร์. (2557). นวัตกรรมระบบการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพมหานคร. ศราวุธ อินรีย์, คัทซึ ดลโสภณ, ชนาธิป ทองมนต์ และสกลวรรณ เชื้อภักดี. (2560). ระบบบริหารจัดการร้านตัดเสื้อผ้า แชมป์ & เชน จังหวัดขอนแก่น. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://sites.google.com/a/acc.msu.ac.th/champchain/rabb-brihar-cad-ran-chaemp-chen. (วันที่สืบค้น : 1 เมษายน 2560) สุทธิธรรม ทิพวรนิกม (2554). ระบบจัดการร้านตัดเสื้อ (ออนไลน์). สารนิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. กรุงเทพมหานคร.

ไฟล์แนบ

pdf NCTIM2018-ระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต

ขนาดไฟล์ 739 KB | จำนวนดาวน์โหลด 760 ครั้ง

ความคิดเห็น