เมื่อวันที่วันที่ 22-24 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 สมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft power ของชุมชุน ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ประสบการณ์ดี ๆ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และดูแลนักศึกษาพยาบาลที่เป้นจิตอาสาในการเป็นหน่วยปฐมพยาบาล ตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

ความคิดเห็น