#สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ขอขอบคุณบริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ที่อนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ความความด้านการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดทำเอกสารให้การตรวจประกันคุณภาพของโรงงาน

ความคิดเห็น