21 มีนาคม 2567 เข้ารับการอบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่”❣ขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม จากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและ การสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …💞ขอบคุณฝ่ายวิชาการและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดกิจกรรมดีๆค่ะ
#โครงการอบรมActive Learning : สอนอย่างไรให้สนุกสนานและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ขอบคุณภาพ : คุณอั่น #PrBru

ความคิดเห็น