การประกวดเว็บไซต์ระดับสาขารองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ประกาศผลดังนี้ ผลการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการประกวดเว็บไซต์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน่าสนใจ  ประจำปี 2566

หน่วยงานระดับสาขา

รองชนะเลิศ อันดับ 1
อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์  จงมีสุข  และอาจารย์สากล พรหมสถิตย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงานระดับคณะ

รางวัลชนะเลิศ
นายสุรพงค์  กันถัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

https://pa.bru.ac.th/2023/03/31/website-assessment-2566/

https://arit.bru.ac.th/2023/04/03/result-arit-bru-website-contest-2023/

https://hs.bru.ac.th/

 

 

ความคิดเห็น