รับฟังการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk Returns 2021
Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 9)  Facebook live

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC
1. ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
2. ดร.โสภาค เจริญสุข (นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน)
3. ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ความคิดเห็น