วันที่ 12 มีนาคม 2567 นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาครูในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 3 ณ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ รศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

 

ความคิดเห็น