ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระยะสั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 หลักสูตร เข้านำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น