นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการนวัตกรรม S-commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกเรียนพันธุ์ไทย
ในหัวข้อการผลิตและการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ชุมชนบ้านหนองมะเขือใหม่
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองมะเขือใหม่ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

ความคิดเห็น