การแสดงดนตรี Music in My Mind – Guitar Recital ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่  8 กันยายน 2566 ณ Outdoor Courtyard BRU ควบคุมโดย อ.ดร.รพีพล หล้าวงษา และ อ.ดร.จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย


ความคิดเห็น