โครงการ Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2566
และตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
.
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2566 และตรวจบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกายนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาครูได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะของครูตามมาตรฐานคุรุสภา
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพเพิ่มเติม >>> https://edu.bru.ac.th/show-share-project-student-teacher-competencies/

#บ้านครุศาสตร์ #คณะครุศาสตร์
https://edu.bru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#EDU BRU #บ้านครุศาสตร์

ความคิดเห็น