นิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ชีวิต จำนวน 3 คน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มกราคม 2566

ความคิดเห็น