วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านได้มีการจัดโครงการส่งเสริมจิตอาสานักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีการทำความสะอาดและพัฒนาบริบทของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น