สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย อ.ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข (หัวหน้าสาขาวิชาฯ) นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐฯ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันพุธที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07:00 น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความคิดเห็น