สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข ผศ.ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ ดร.สากล พรหมสถิตย์ และดร.วิษณุ ปัญญายงค์ ร่วมต้อนรับ  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนสิงห์อีสาน กระบวนการในการพัฒนาจากผลการดำเนินโครงการ “สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9” ที่สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ เพื่อพัฒนาการจัดโครงการ “สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10” ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ความคิดเห็น