ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 67 รูป ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น