ร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์” ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความคิดเห็น