การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
ในนามตัวแทน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น