เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของกิจการ วาระที่ 2 ปีที่ 1

ความคิดเห็น