เข้าร่วมปฐมนิเทศทีมค้นหาสอบทาน โครงการวิจัย ” นวัตกรรมการยกระดับกลไกลความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

ความคิดเห็น