คณะทีมทำงานมหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว บรรยายองค์ความรู้พลังงานทดแทนที่ได้ดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยท่านปริญญา โพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกและท่านขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะติดตาม ได้รับทราบ ในงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

ความคิดเห็น