อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T for BCG ตำบลสวายจีก นำทีมโดย อาจารย์จงกล ศิริประภา  ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร และทีมผู้ปฏิบัติในโครง u2t for BCG  ประชุมและหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับแม่ๆ กลุ่มเรือนกล้วยบ้านสวายจีก 9 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น