วันที่24 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการและเลขาในการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สอนภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น